Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Mantelzorg met Beleid

Artikel 1 Definities

 1. Opdrachtgever: degene die de opdracht voor de werkzaamheden aan Mantelzorg met Beleid heeft gegeven.
 2. Mantelzorg met Beleid: opdrachtnemer die deze algemene voorwaarden hanteert.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Mantelzorg met Beleid en opdrachtgever. Afwijken van deze voorwaarden is alleen mogelijk als dit door beide partijen schriftelijk overeengekomen is.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing als Mantelzorg met Beleid andere personen of organisaties inschakelt voor het werk.
 3. Voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij beide partijen hiermee schriftelijk akkoord gaan.
 4. Als een bepaling niet geldig (nietig) blijkt te zijn of door de rechter vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen wel van toepassing. Beide partijen overleggen dan wat de inhoud van de nieuwe bepaling wordt.
 5. Indien Mantelzorg met Beleid niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Mantelzorg met Beleid in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarde te verlangen.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is aangegeven. Mantelzorg met Beleid is alleen aan de offertes en aanbiedingen gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever binnen de aanvaardingstermijn schriftelijk wordt bevestigd. Bij vrijblijvende offertes en aanbiedingen is Mantelzorg met Beleid pas gebonden als opdrachtgever aanvaardt en Mantelzorg met Beleid dit daarna schriftelijk bevestigt.
 2. Het honorarium wordt door Mantelzorg met Beleid op uurbasis geoffreerd. Het aantal uren dat in de offerte genoemd staat, is een schatting van de benodigde tijd. Facturering vindt plaats op grond van de werkelijk bestede uren, inclusief voorbereidingen.
 3. Mantelzorg met Beleid  is niet aan de offerte of aanbieding gebonden als opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de opdrachtnemer een kennelijke vergissing of verschrijving heeft gemaakt. 
 4. Prijzen in de offerte zijn exclusief BTW en heffingen door de overheid. Voor particuliere opdrachtgevers worden prijzen inclusief BTW genoemd. Andere kosten zoals reis- verblijf- verzend- en administratiekosten worden apart in rekening gebracht.
 5. Offertes en aanbiedingen gelden niet voor toekomstige opdrachten behalve als partijen dit schriftelijk overeenkomen. 

Artikel 4 Opdracht en uitvoering

 1. De samenwerking tussen Mantelzorg met Beleid en opdrachtgever is een overeenkomst van opdracht zoals genoemd in art. 7:400 BW. Mantelzorg met Beleid heeft een inspanningsverplichting.
 2. Mantelzorg met Beleid en opdrachtgever hebben niet de bedoeling om een arbeidsovereenkomst aan te gaan. 
 3. In alle gevallen geldt de overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij anders is overeen gekomen.
 4. Mantelzorg met Beleid zal de opdracht uitvoeren volgens de maatstaven en handelswijzen zoals die binnen de beroepsgroep van mantelzorgconsulenten gebruikelijk zijn.
 5. Mantelzorg met Beleid mag werkzaamheden door andere personen of organisaties laten uitvoeren.
 6. Als Mantelzorg met Beleid werk uitvoert op een locatie die door opdrachtgever is aangewezen, zorgt opdrachtgever kosteloos voor de gewenste voorzieningen en geschikte werkplek.
 7. Als de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd mag Mantelzorg met Beleid gefaseerd factureren en  het werk voor een volgende fase opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van eerdere fases heeft goedgekeurd en betaald. 
 8. Opdrachtgever geeft alle benodigde gegevens op tijd aan Mantelzorg met Beleid. Als de gegevens te laat worden gegeven heeft Mantelzorg met Beleid het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Eventuele kosten van deze vertraging worden in rekening gebracht. 
 9. De uitvoeringstermijn begint als opdrachtgever alle benodigde gegevens aan Mantelzorg met Beleid heeft gegeven. 
 10. Mantelzorg met Beleid is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is omdat opdrachtgever onjuiste of onvolledige gegevens heeft aangeleverd en Mantelzorg met Beleid van deze gegevens is uitgegaan.
 11. Uitvoeringstermijnen en leveringstijden zijn nooit definitieve (fatale) termijnen. Mantelzorg met Beleid overlegt met opdrachtgever wat het vervolg zal zijn als termijnen uitlopen. 

Artikel 5 Wijziging overeenkomst

 1. Wijzigen of uitbreiden van de opdracht is alleen mogelijk in overleg met beide partijen. 
 2. Wijziging of uitbreiding wordt door beide partijen schriftelijk bevestigd. 
 3. Mantelzorg met Beleid zal opdrachtgever informeren over de gevolgen van de wijziging zoals uitvoeringstermijn en prijs.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en opzegging

 1. Mantelzorg met Beleid mag haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden als:
 • opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of te laat nakomt;
 • Mantelzorg met Beleid na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden te weten komt waardoor bij Mantelzorg met Beleid twijfel ontstaat of opdrachtgever zijn verplichtingen na zal komen; 
 • opdrachtgever zekerheid moet geven dat hij aan zijn verplichtingen zal voldoen maar dit niet doet;
 • er vertraging of omstandigheden bij opdrachtgever plaats vinden waardoor Mantelzorg met Beleid de overeenkomst in redelijkheid niet meer volgens afspraak kan uitvoeren;
 • nakoming van de overeenkomst onmogelijk is geworden.

2. Als Mantelzorg met Beleid haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar rechten uit de wet en de overeenkomst.

3. Bij ontbinding van de overeenkomst zijn de vorderingen van Mantelzorg met Beleid direct opeisbaar.

4. Mantelzorg met Beleid is niet aansprakelijk voor schade en kosten die ontstaan door opschorting, ontbinding of opzegging.

5. Als de ontbinding aan opdrachtgever kan worden toegerekend, heeft Mantelzorg met Beleid recht op vergoeding van directe en indirecte schade en kosten.

6. Mantelzorg met Beleid mag de overeenkomst direct ontbinden als opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt en dit de ontbinding rechtvaardigt.

7. Als de overeenkomst door Mantelzorg met Beleid wordt opgezegd, zorgt Mantelzorg met Beleid er voor dat resterende werkzaamheden aan andere personen of organisaties worden overgedragen. Dit gebeurt in overleg met de opdrachtgever. Kosten van de overdracht worden in rekening gebracht. Als de overeenkomst door opdrachtgever wordt opgezegd, heeft Mantelzorg met Beleid geen verplichting tot overdracht.

8. Mantelzorg met Beleid mag de overeenkomst direct opzeggen of annuleren als:

 • opdrachtgever in staat van liquidatie is verklaard;
 • opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd;
 • opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of faillissement is aangevraagd;
 • er beslaglegging plaatsvindt bij opdrachtgever en dit langer duurt dan 1 maand,
 • er sprake is van schuldsanering bij opdrachtgever;
 • opdrachtgever niet vrij over zijn vermogen kan beschikken.

De vorderingen van Mantelzorg met Beleid zijn in deze gevallen direct opeisbaar.

9. Als opdrachtgever de opdracht (gedeeltelijk) annuleert, worden alle gemaakte kosten, gereserveerde arbeidstijd en gederfde inkomsten in rekening gebracht. 

Artikel 7 Overmacht

 1. Mantelzorg met Beleid hoeft haar verplichtingen niet na te komen als sprake is van overmacht. 
 2. Van overmacht is sprake als Mantelzorg met Beleid gehinderd wordt door voorziene of onvoorziene oorzaken die buiten haar invloedsfeer liggen en die niet aan haar kunnen worden toegerekend maar waardoor Mantelzorg met Beleid niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Dit omvat ook werkstakingen bij Mantelzorg met Beleid en derden.
 3. Mantelzorg met Beleid kan haar verplichtingen opschorten zolang de overmacht duurt. Als dit langer is dan 2 maanden mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk opzeggen zonder de andere partij schadevergoeding te betalen. 
 4. Als een deel van het werk al is verricht of nog verricht kan worden en dit deel heeft zelfstandige waarde dan is opdrachtgever verplicht dit deel van het werk te betalen. Mantelzorg met Beleid stuurt een deelfactuur toe. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 8 Betaling en Incasso

 1. Mantelzorg met Beleid hanteert een standaard betaaltermijn van 14 dagen.
 2. Mantelzorg met Beleid geeft aan op welke bankrekening de betaling moet plaatsvinden.
 3. Mantelzorg met Beleid kan facturen sturen voor een deel van de opdracht.
 4. Als opdrachtgever te laat betaalt, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Opdrachtgever moet dan een rente van 8% per maand betalen. Als de wettelijke rente hoger is, dient de wettelijke rente betaalt te worden. Bij zakelijke opdrachtgevers wordt de wettelijke handelsrente in rekening gebracht. De rente wordt berekend vanaf het moment van verzuim tot het moment dat het bedrag betaald is. Tevens kunnen extra administratiekosten in rekening gebracht worden.
 5. Als opdrachtgever te laat betaalt, dan is hij verplicht om naast het factuurbedrag ook de buitengerechtelijke incassokosten te betalen.  De factuur dient als voldoende bewijs. Voor particuliere opdrachtgevers geldt dat  zij eerst een aanmaning toegestuurd krijgen. In de aanmaning worden de incassokosten vermeld en de gevolgen als er niet betaald wordt. Opdrachtgever is 14 dagen na het sturen van de aanmaning in verzuim. De incassokosten worden berekend naar  tarieven zoals die in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk zijn.  Zakelijke opdrachtgevers krijgen geen aanmaning toegestuurd. Zij zijn in verzuim zodra de betalingstermijn verstreken is. Bij hen worden alle werkelijk gemaakte incassokosten in rekening gebracht, ook als deze op redelijke gronden hoger zijn dan gebruikelijk. Eventuele gerechtelijke kosten en executiekosten worden zowel bij particuliere als zakelijke opdrachtgevers in rekening gebracht. Opdrachtgever moet over de (incasso)kosten wettelijke rente betalen. 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Mantelzorg met Beleid is alleen aansprakelijk voor directe schade. Mantelzorg met Beleid is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie

2. Onder directe schade wordt verstaan:

 • kosten voor de vaststelling van oorzaak en omvang van de schade;
 • redelijke kosten die aan Mantelzorg met Beleid toegerekend kunnen worden en die gemaakt worden om de gebrekkige prestatie van Mantelzorg met Beleid te herstellen volgens de overeenkomst;
 • redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade, waarbij opdrachtgever moet bewijzen dat deze kosten inderdaad de schade beperkt hebben.

3. Mantelzorg met Beleid is slechts aansprakelijk voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag van de opdracht, of het gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. De aansprakelijkheid van Mantelzorg met Beleid is altijd beperkt tot het bedrag dat de verzekering van Mantelzorg met Beleid in dat geval betaalt.

5. Een mantelzorger die deelneemt aan de dienstverlening van Mantelzorg met Beleid is en blijft verantwoordelijk voor de zelfgemaakte keuzes zowel juridisch, financieel en lichamelijk vlak en heeft ten opzichte van Mantelzorg met Beleid en de betrokken derden in deze, geen recht op het indienen van een eventuele schadeclaim, in welke vorm dan ook.

6. Indien Mantelzorg met Beleid aansprakelijk mocht zijn voor schade die de opdrachtgever claimt in relatie tot de uitvoering van de overeenkomst, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

7. Mantelzorg met Beleid is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Mantelzorg met Beleid is uitgegaan van de door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens.

Artikel 10 Vrijwaring

 1. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de overeenkomst. Opdrachtgever vrijwaart Mantelzorg met Beleid voor alle aanspraken van derden bij de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Opdrachtgever garandeert Mantelzorg met Beleid dat informatiedragers, elektronische bestanden en software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 11 Intellectuele eigendom

 1. Op teksten, afbeeldingen en andere werken die voor de uitvoering van de overeenkomst door Mantelzorg met Beleid zijn gemaakt kunnen rechten van intellectueel eigendom rusten. 
 2. Mantelzorg met Beleid behoudt het eigendomsrecht op werken totdat ze zijn geleverd en betaald. 
 3. Mantelzorg met Beleid verleent bij levering van werken in de zin van de Auteurswet een exclusieve licentie voor het eenmalige publicatierecht voor het overeengekomen gebruik. De auteursrechten blijven bij Mantelzorg met Beleid.
 4. Herpublicatie, publicatie in een ander medium of elk ander gebruik dan overeengekomen is niet toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van Mantelzorg met Beleid. Mantelzorg met Beleid kan voor de toestemming een vergoeding vragen. Gebruik door derden is niet toegestaan.
 5. Bij publicatie is naamsvermelding van Mantelzorg met Beleid verplicht. Mantelzorg met Beleid kan bepalen dat haar naam niet wordt vermeld. Mantelzorg met Beleid kan schadevergoeding vorderen als haar naam niet vermeld wordt.
 6. Opdrachtgever moet goedkeuring vragen aan Mantelzorg met Beleid om geleverde werken ingrijpend te wijzigen. Mantelzorg met Beleid kan toestemming weigeren en het gebruik van het werk verbieden. 
 7. Als de opdrachtgever een overheidsinstantie is die het auteursrechtelijk beschermd werk openbaar maakt, moet de opdrachtgever een auteursrechtelijk voorbehoud maken zoals bedoeld is in art. 15b van de Auteurswet. De publicatie vindt plaats door en uit naam van de overheid.

Artikel 12 Geheimhouding

 1. Beide partijen houden vertrouwelijke informatie die zij uit deze overeenkomst of andere bron van elkaar gekregen hebben geheim tenzij zij door een rechterlijke uitspraak of op grond van de wet verplicht zijn om deze informatie te geven. 
 2. Mantelzorg met Beleid is niet aansprakelijk voor elke vorm van schade die opdrachtgever hierdoor lijdt.

Artikel 13 Klachten, geschillen en toepasselijk recht

 1.  Klachten en geschillen tussen partijen worden eerst schriftelijk aan elkaar kenbaar gemaakt. Indien opdrachtgever klachten heeft over de, naar zijn oordeel gebrekkige wijze waarop Mantelzorg met Beleid de opdracht heeft uitgevoerd, zal opdrachtgever binnen acht dagen na facturering zijn klacht schriftelijk kenbaar maken aan Mantelzorg met Beleid.
 2. Mantelzorg met Beleid zal binnen 8 werkdagen na ontvangst van de klacht met opdrachtgever in overleg treden om de gronden van de klacht te bespreken en indien mogelijk en noodzakelijk, tot een voorstel voor oplossing van de klacht komen. Partijen proberen tot een schikking te komen. 
 3. Komen partijen niet tot een oplossing, dan kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Mantelzorg met Beleid. Partijen zullen niet eerder een beroep op de rechter doen dan nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderlinge overleg te beslechten.
 4. Op elke overeenkomst en deze voorwaarden tussen Mantelzorg met Beleid en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. 
 5. De rechter in de vestigingsplaats van Mantelzorg met Beleid is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Mantelzorg met Beleid het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Noot: Algemene Voorwaarden d.d. 26 april 2021.

Enkel de meest recente Algemene Voorwaarden zijn van toepassing. Mantelzorg met Beleid behoudt zich het recht voor om Algemene Voorwaarden eenzijdig en zonder aankondiging aan te passen.