Privacyverklaring en cookiebeleid

Mantelzorg met Beleid respecteert de privacy van haar cliënten en websitebezoekers. Wij nemen het recht op privacy en de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus. Wij dragen zorg voor vertrouwelijke behandeling van persoonsgegevens die u ons verschaft en verwerken deze in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mantelzorg met Beleid verwerkt persoonsgegevens over u die u ons mondeling, via een intakeformulier of via het contactformulier op de website doorgeeft. Het gaat om de volgende gegevens:
voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum

Meldt u zich aan als mantelzorger, dan verwerken wij ook de gegevens van degene voor wie u zorgt, waarbij u toestemming van deze persoon heeft gekregen om deze gegevens te verstrekken. Hierbij vragen wij u ook de relatie tot deze persoon en het ziektebeeld. Om onze diensten te kunnen verlenen vragen wij u, indien nodig om BSN en gegevens zorgverzekering van degene die zorg ontvangt. 

Naast gewone gegevens verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens en/of gegevens van gevoelige aard. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:
– gegevens over uw zorgsituatie
– gegevens over uw gezondheid
– financiële gegevens
– medische gegevens

Meldt u zich aan als ondernemer/werkgever, dan verwerken wij de bedrijfsgegevens die noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze dienst en facturering. Hiertoe behoren naast adres en contactgegevens, tevens:

-BTW-nummer

-KVK-nummer

-Zakelijke bankrekening

Indien u werkzaam bent als mantelzorger binnen een organisatie die gebruik maakt van onze diensten, kunnen persoonsgegevens door uw werkgever of door uzelf aan ons worden verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u deelneemt aan een workshop. Dit kan onder andere gaan om uw naam, e-mailadres, uw functie en uw organisatie.

Onderzoeken

Mantelzorg met Beleid kan u per e-mail uitnodigen om deel te nemen aan (kleine) onderzoeken. Dit doen wij op verzoek van uw werkgever of indien u eerder heeft deelgenomen aan een onderzoek. Deze onderzoeken hebben betrekking op het combineren van werk met mantelzorgtaken en hoe dit door de diverse betrokkenen wordt ervaren. De persoonsgegevens die wij in dit kader van u verwerken zijn onder andere uw leeftijd, geslacht, contractvorm, werkgever, gebruik van fiscale regelingen en de overige informatie die u bij de onderzoeken aan ons verstrekt. Indien gewenst door de opdrachtgever, worden de resultaten ook op individueel niveau verstrekt aan de werkgever, exclusief persoons gerelateerde gegevens als geslacht, leeftijd en contractvorm. Hierdoor kunnen de resultaten niet worden toegekend aan individuen. Indien de steekproef erg klein is, wordt extra overwogen of de privacy gewaarborgd blijft wanneer de individuele gegevens verstrekt zouden worden. Indien nodig worden dan reacties met een te kleine respons verwijderd.

De resultaten van het onderzoek worden binnen één maand na afronding van de totale werkopdracht bij het bedrijf gepseudonimiseerd en daarna voor vijf jaar bewaard.

Doelen van gegevensverwerking

Mantelzorg met Beleid verwerkt persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. De relevante wettelijke grondslagen zijn: toestemming, contract of overeenkomst en het voldoen aan een wettelijke verplichting. De hierboven genoemde persoonsgegevens of een deel daarvan gebruiken wij voor de volgende doelen:

 • aanmelding mantelzorger en degene die zorg ontvangt
 • aanvraag CIZ-(her)indicatie
 • aanvraag (her)indicatie Zorgverzekeringswet
 • aanvraag PGB
 • aanvraag hulpmiddelen
 • aanvraag voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning
 • contact met zorgkantoor, zorgverzekeraar, zorg- en dienstverleners, gemeente, SVB, CAK of andere instanties binnen het kader van de opdracht.
 • aanmelding organisatiescan
 • inschrijving workshop/cursus of ander aanbod
 • aanvraag businesscase
 • opdracht tot implementatie mantelzorgvriendelijk beleid
 • deelname aan mantelzorgcoach spreekuur

Delen met derden

Mantelzorg met Beleid deelt geen persoonsgegevens met derden, behalve als:

 • dit nodig is voor uitvoering van afgesproken werkzaamheden
 • wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting
 • bevoegde instanties daarom vragen in verband met uitvoering van hun wettelijke taak
 • dit in een toestemmingsverklaring of contract zo afgesproken of opgenomen is

Toestemmingsverklaring

Maakt u gebruik van de diensten van Mantelzorg met Beleid?

Dan hebben wij voor het verder verwerken van algemene en bijzondere persoonsgegevens uw toestemming nodig. Daarom zullen wij, in die gevallen waar dit nodig is,  u vragen om een toestemmingsverklaring te ondertekenen. 
Als de door u verstrekte gegevens betrekking hebben op degene voor wie u zorgt, dan hebben we ook zijn of haar toestemming nodig. U ondertekent dan samen de toestemmingsverklaring. Is degene voor wie u zorgt jonger dan zestien jaar? Dan ondertekent u zelf de toestemmingsverklaring, mits u wettelijk vertegenwoordiger bent. Bijzondere persoonsgegevens gebruiken wij nooit voor marketingdoeleinden.

Besluit u bepaalde gegevens niet te verstrekken? Of wilt u geen toestemming geven? Dan kan het zijn dat wij onze diensten niet of slechts deels kunnen verlenen. Mantelzorg met Beleid informeert u in deze gevallen over de gevolgen.

Bewaartermijn

Mantelzorg met Beleid bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • intakeformulieren (algemene persoonsgegevens): zolang als naar de aard van de
  werkzaamheden nodig is.
 • aanvraagformulieren (algemene en bijzondere persoonsgegevens): één jaar na
  afronding van de opdracht.
 • informatie verstrekt aan/correspondentie met zorgkantoor, zorgverzekeraar, zorg- en
  dienstverleners, gemeente, SVB, CAK, CIZ of andere instanties binnen het kader van de opdracht: één jaar. Als wij verwachten gegevens nodig te hebben voor een vervolgopdracht, kunnen wij deze termijn verlengen tot maximaal zeven jaar.
 • e-mailcorrespondentie met klant: één jaar. Als wij verwachten gegevens nodig te
  hebben voor een vervolgopdracht, kunnen wij deze termijn verlengen tot maximaal
  zeven jaar.

Op uw verzoek kunnen wij bovengenoemde termijn verkorten of verlengen.

 • algemene gegevens t.b.v. onze bedrijfsadministratie: zeven jaar

Mantelzorg met Beleid zorgt voor juiste toetsing en overeenkomsten met andere partijen voor een rechtmatige, behoorlijke en transparante gegevensverwerking. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens. 

Website en Cookies

Mantelzorg met Beleid maakt gebruik van cookies voor statistiek op basis van Google Analytics. Hiermee houden we bij hoe bezoekers onze website gebruiken en maken we statistische rapportages. Op deze manier kan de website nog beter worden afgestemd op de wensen van bezoekers. 

De website van Mantelzorg met Beleid maakt alleen gebruik van anonieme cookies, dat wil zeggen cookies die niet te herleiden zijn naar een individuele websitebezoeker. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder toestemming. In uw browser kunt u cookies verwijderen of uitschakelen. Hoe u dit doet, leest u bijvoorbeeld op de website van de Consumentenbond.

YouTube

Video’s op deze site worden getoond via YouTube. Youtube plaatst cookies om de kwaliteit van de YouTubevideo af te stemmen op de snelheid van uw internetverbinding en voor het bijhouden van het aantal bekeken video’s. Deze cookies slaan geen informatie op waarmee personen/computers kunnen worden geïdentificeerd. Lees de privacyverklaring van YouTube om te zien hoe YouTube gegevens verzamelt.

Andere websites

Op deze website treft u links naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, draagt Mantelzorg met Beleid geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze organisaties. 

Beveiliging

Mantelzorg met Beleid beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van gebruikelijke technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken.

Uw rechten

U hebt het recht uw persoonsgegevens in te zien, op te vragen aan wie ze zijn doorgegeven en feitelijke onjuistheden te corrigeren of te verwijderen. Eerder gegeven toestemming voor het verwerken van gegevens of opvragen van gegevens bij derden, kunt u intrekken. Verzoeken kunt u schriftelijk of per e-mail melden. 

Mantelzorg met Beleid beantwoordt uw verzoek zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen één maand na ontvangst van het verzoek – óók indien Mantelzorg met Beleid geen actie onderneemt op uw verzoek. Wij kunnen u om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te verifiëren.

Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u deze schriftelijk per e-mail melden.

Contactgevens

Mantelzorg met Beleid
Gerrie de Haart

info@mantelzorgmetbeleid.nl

06 40071633

Wordt uw klacht naar uw mening niet opgelost waar mogelijk, dan kunt u eventueel een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacyverklaring

Mantelzorg met Beleid heeft het recht om haar privacyverklaring aan te passen. 
Wij raden u daarom aan om dit document regelmatig te lezen. Indien sprake is van substantiële wijzigingen die betrokkenen in aanmerkelijke mate kunnen treffen, streven wij ernaar om hier direct over te informeren via de website.

De gewijzigde privacyverklaring publiceren wij op deze website.

Voor het laatst gewijzigd op 3 april 2021.