Training inclusief werkgeverschap

De waarde van inclusief werken en inclusief HRM

Ons land is sinds enkele jaren verwikkeld in de transitie van een verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij. Een grotere zelfredzaamheid van burgers speelt hier een cruciale rol in. Dit is niet iedereen gegeven. De groep voor wie de eisen soms te hoog gegrepen zijn, is niet beperkt is tot een kleine groep ‘kwetsbaren’, zoals mensen met een laag IQ. Ook mensen met een goede opleiding kunnen in situaties verzeild raken waarin hun redzaamheid ontoereikend is, zeker op momenten dat het leven tegenzit. Er is daarom een verschuiving nodig van de aandacht voor denkvermogen naar een accent op het doenvermogen van mensen. Het doenvermogen van werknemers zou mogelijk vergroot kunnen worden via inclusief personeels- of HRM-beleid. “Inclusief HR is het geheel van geplande of opkomende HR-strategieën en –praktijken, die als doel hebben bij te dragen aan organisatiedoelen en tegelijkertijd de ‘HRbase’ binnen en buiten de organisatie voor kwetsbare werknemers en potentiële kwetsbare werknemers op niveau houden.” (Ehnert, 2009)

Deze definitie omvat zowel zogenaamde ‘kwetsbaren’ – zoals mensen met een beperking – als werkenden die die in de toekomst (tijdelijk) buiten het arbeidsproces vallen of hier extra ondersteuning bij nodig hebben, zoals werknemers met mentale klachten, mantelzorgers of oudere werknemers.

Hoe kan je als werkgever en HRM een inclusieve arbeidsorganisatie vormgeven? Welke meerwaarde biedt het? Hoe pak je inclusief beleid nu in de praktijk aan? In deze training wordt ingegaan op de inhoud én randvoorwaarden op zowel macro-, meso- als microniveau.

Aan de slag met inclusief HRM.. gewoon doen!

Tijdens de training zoomen we verder in op o.a.:

• het thema kwetsbaarheid en kwetsbare medewerkers

• het waarom van inclusief werken: ontwikkelingen en uitdagingen in de arbeidsmarkt die vragen om een ander perspectief en welke kansen er ook liggen

• de voordelen van inclusief HRM-beleid

• het samenspel van inclusief HRM en duurzame inzetbaarheid.

• de visie van de organisatie over de HR-cyclus mbt de loopbaan van een medewerker en de inzet van HRM-instrumenten

• de fases van instroom, doorstroom en uitstroom

• wat het vertrekpunt is van een succesvolle inclusieve organisatie; de voorwaarden

• de waardering en het doel van de organisatie bij diversiteit en inclusiviteit en de (dubbel)rol van de HR-manager hierin

• HR-handvaten, -instrumenten en –aandachtspunten

• de ontwikkeling van een strategisch plan voor een inclusieve organisatie

• een stapsgewijze routekaart voor inclusief HRM om toe te passen in de praktijk.

Duur programma

1 dag

Locatiemogelijkheden

In-company op eigen aan te wijzen (bedrijfs)locatie, of op een trainingslocatie die Mantelzorg met Beleid doorgeeft.

Kosten

In-company worden de kosten op maat geoffreerd.

informatie Mantelzorg button