PSA: weet een bedrijfsmaatschappelijk werker wat er speelt bij mantelzorgende medewerkers?

In onze 24 uurs maatschappij, participatiesamenleving en werkende wereld moet alles steeds efficiënter en sneller. Dat doet ook iets met een organisatie en haar mensen. Leidinggevenden zitten in het kader van PSA soms met vragen over wat ze wel/niet kunnen of moeten doen. Wanneer specifieke factoren belemmerend werken in het functioneren en de psychosociale belasting van medewerkers kan BMW (bedrijfsmaatschappelijk werk) of een bedrijfscoach ingezet worden. Vaak denken we dan automatisch aan zaken als een hoge werkdruk, problemen in de samenwerking of pesten op de werkvloer. Maar ook privé problematiek kan invloed hebben op het functioneren, en fysieke en/of psychische stress klachten opleveren.

Het combineren van mantelzorg en werk is niet direct iets waaraan gedacht wordt als het gaat om psychosociale (arbeids)belasting, hoewel het inmiddels voor gemiddeld 1 op de 4 medewerkers dagelijks speelt. Feit is dat slechts iets meer dan de helft van de leidinggevenden op de hoogte blijkt te zijn van het feit dat hun medewerkers zorgtaken hebben in de privésituatie. Er ligt qua bespreekbaarheid dus nog veel potentieel bij BMW.

Kennis is key

Inhoudelijk valt er meer te weten over het combineren van mantelzorg en werk, dan je misschien zou denken. Dat is tenminste zeker zo wanneer je de problemen en risico’s vanuit meerdere perspectieven en vanuit een neutrale positie wil bekijken.

Weet jij als bedrijfsmaatschappelijk werker of interne (bedrijfs)coach bijvoorbeeld:

• waarom het onderwerp nog vaak als een soort taboe ervaren wordt om over te praten?

• hoe het spanningsveld van tegengestelde belangen tussen werkgever en werknemer eruit ziet?

• hoe groot de impact van de combinatie mantelzorg en werk is op het verzuimcijfer en de verzuimkosten?

• wat er bij wet, via cao of op individuele basis (op maat) geregeld is bij jouw opdrachtgever/werkgever?

• naar welke instanties en partijen verwezen kan worden voor verdere ondersteuning?

• welke misverstanden er heersen bij zowel werknemer als werkgever als het om mantelzorg gaat?

• hoe je een zorgende werknemer kunt herkennen in het bedrijf?

• wat de impact kan zijn op het functioneren van een team (ook als men op de hoogte is)?

• hoe je de eigen regie van de werkende mantelzorger kunt vergroten?

• wat de zorgen van een werkgever zijn als het om dit thema gaat?

• met welke cijfers je de werkgever zou kunnen adviseren/overtuigen om het thema (preventief) op de agenda te zetten?

• welke effecten de Covid lockdowns en werkgerelateerde maatregelen hebben op de situatie van de werkende mantelzorger?

• hoe (mantel)zorgvriendelijk werken gefaciliteerd kan worden?

Als je het antwoord op deze vragen (grotendeels) schuldig moet blijven, is het goed om kennis te vergaren op dit thema. Want door de vergrijzing, (personeels)tekorten in de zorg, het langer doorwerken en overheidsbeleid zal de combinatie van mantelzorg en werk steeds frequenter voorkomen in de werkpraktijk van een BMW, interne coach of vertrouwenspersoon.

En dan is het je professionele plicht om goed beslagen ten ijs te komen.

Aanrader om je kennis te vergroten: https://www.linkedin.com/posts/mantelzorg-met-beleid_verzuimcoach-bedrijfsmaatschappelijkwerk-activity-6917396833417744384-ag6U?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Webinar / online cursus Mantelzorg en Werk

Voordeel BMW: laagdrempelig

De laagdrempelige toegankelijkheid van BMW zie ik zelf als van grote toegevoegde waarde op een thema als mantelzorg en werk. Juist omdat nog zoveel zorgende werknemers het lastig vinden hun gevoelens en problemen die het combineren van zorg en werk met zich meebrengen, bespreekbaar te maken met bijvoorbeeld hun leidinggevende. Hierdoor bestaat een reëel risico dat de problemen niet worden opgelost en deze medewerkers minder gaan presteren, verder uit balans raken en uitvallen.

Ander voordeel BMW: bevoegdheid

Bovendien heeft het inzette van BMW op een thema waar bewustwording en bespreekbaarheid nog een wereld te winnen hebben, een ander voordelig aspect. Zij heeft namelijk best een breed werkterrein en kan naast het voeren van gesprekken ook ingezet worden voor het coachen van leidinggevenden, voorlichting door het verzorgen van workshops, het afgeven van signalen aan de werkgever en het begeleiden van bemiddelingsgesprekken. In tegenstelling tot een vertrouwenspersoon kan BMW zich ook opstellen als hulpverlener. Uiteraard wel altijd met toestemming van de medewerker en in alle vertrouwelijkheid.

PSA-beleid verplicht, BMW niet

Werkgevers zijn verplicht beleid op te stellen over psychosociale arbeidsbelasting, wat ook een rol kan zijn van BMW. Zij weet precies waaraan dit beleid wettelijk moet voldoen en hoe dit preventief ingezet kan worden tegen verzuim.

Toch is een werkgever niet verplicht een consult bij de BMW aan te bieden aan haar werknemers. Het zegt echter wel iets over betrokkenheid van de werkgever bij het welzijn van haar werknemers en goed werkgeverschap. Bovendien is het ook vanuit zakelijk perspectief interessant wanneer er prestatievermindering, ziekteverzuim en (langdurige) uitval op de loer ligt. Het aanbieden van een mantelzorgcoach spreekuur is dan een uitstekend alternatief.

Voor meer informatie of opgave voor een (online) kennissessie, stuur een bericht via Contact | Mantelzorg met beleid

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *